Cele działalności stowarzyszenia
Logo szkoly

ZARZĄD, CELE, KONTAKT

 ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 PREZES - Violetta Bercz

 WICEPREZES - Artur Marlinga

 SKARBNIK - Sylwia Stankiewicz

 SEKRETARZ - Alicja Garwol

CELE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

  § 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

- Integracja środowiska lokalnego, 
- Pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań edukacyjnych i wychowawczych, 
- Kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
- Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym, w zakresie pokonywania barier mentalnych szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, 
- Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, 
- Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością, - Propagowanie twórczości artystycznej, rozbudzanie talentów, 
- Stwarzenie warunków do publicznych kontaktów, 
- Umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych, konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych. 

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- Działalność samopomocową, szkoleniową i doradczą, 
- Inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia, 
- Wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
- Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych, 
- Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, 
- Rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi środowiskami organizującymi zajęcia i działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi celami Stowarzyszenia.

 KONTAKT

Stowarzyszenie BEZ BARIER

siedziba:

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Palisadowa 48

58-316 Wałbrzych

nr konta: 91 1500 1764 1217 6006 4719 0000

 

Polub nas na Facebooku:) fb

 https://www.facebook.com/BezBarierZSI/ 

P6250540 photoshop2 na zsi

 

 

Pomysłodawca i administrator :

Wykonanie : Wojciech Nosal & Rafał Budzis